Awasthy's T & T Fitness Club

56,Jalna - Aurangabad Road,Near Kabra Hospital,Mahesh Nagar,Mondha, Aurangabad-431003