Dhanavantri Ayurvedic Hospital

1033,Dr Rajkumar Road,4M,Rajaji Nagar, Bangalore-560010