કોલ્હાપુર: 'રસપ્રદ જોવાલાયક સ્થળો અને આકર્ષક શોપિંગ' માટેનું મુખ્ય સ્થળ એવું શહેર