കോലാപ്പൂർ: 'രസകരമായ കാഴ്ചകൾക്കും ആകർഷകമായ ഷോപ്പിംഗിനും' പ്രധാന ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ നഗരം