వైద్య కారణాల కోసం భారతదేశంలో టూర్ ప్లాన్ గురించి మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?