hospitals in dhalai


logo of Bimal Sinha Memorial S.D. Hospital

Bimal Sinha Memorial S.D. Hospital

Kamalpur,Dhalai,Kamalpur,Ambassa-799285
logo of Chailentha S.D. Hospital

Chailentha S.D. Hospital

Chailentha,Longtarai Valley,Dhalai,Chailentha,Ambassa-799273
logo of Chawmanu Phc

Chawmanu Phc

Vill & Po- Chawmanu,Lt Valley,Dhalai District,Chawmanu,Ambassa-799273
logo of Kulai Phc

Kulai Phc

Vill & Po- Kulai,Ambassa,Dhalai District,Kulai,Ambassa-799204
logo of Manughat Community Health Centre

Manughat Community Health Centre

Longtarai Vally,Dhalai,Tripura,Dhalai,Ambassa-799275
logo of 82 Miles Primary Health Centre

82 Miles Primary Health Centre

Nalkata, Dhalai-0
logo of Ambassa Primary Health Centre

Ambassa Primary Health Centre

Ambassa, Dhalai-0
logo of Bmal Sinha Sub-Divisional Hospital

Bmal Sinha Sub-Divisional Hospital

Kamalpur, Dhalai-0
logo of Chailengta Sub-Divisional Hospital

Chailengta Sub-Divisional Hospital

Chailengta,Longthorai Valley, Dhalai-0
logo of Chawmanu Community Health Centre

Chawmanu Community Health Centre

Chawmanu, Dhalai-0
logo of Dhalai District Hospital

Dhalai District Hospital

Purba Nalichara, Dhalai-0
logo of Dhumacharra Primary Health Centre

Dhumacharra Primary Health Centre

South Dhumacherra Vc, Dhalai-0
logo of Gandacharra Sub-Divisional Hospital

Gandacharra Sub-Divisional Hospital

Gandachara, Dhalai-0
logo of Ganganagar Primary Health Centre

Ganganagar Primary Health Centre

Ganganagar, Dhalai-0
logo of Manikpur Primary Health Centre

Manikpur Primary Health Centre

Manikpur,Chailangta,Dhalai, Dhalai-0
logo of Manu Community Health Centre

Manu Community Health Centre

Manughat,Ltv,Dhalai,Tripura, Dhalai-0
logo of Marachara Primary Health Centre

Marachara Primary Health Centre

Marachhara, Dhalai-0
logo of Nakashipara Primary Health Centre

Nakashipara Primary Health Centre

Nakashipara, Dhalai-0
logo of Nepaltilla Primary Health Centre

Nepaltilla Primary Health Centre

Nepaltilla, Dhalai-0
logo of Salema Primary Health Centre

Salema Primary Health Centre

Salema Bazar, Dhalai-0