Batra's Pathology Lab

Kanaiya Building, V Patel Road, Opp Nationl College,Bandra, Mumbai-400050